ประกาศผล ผู้ชนะแคมเปญ อารีนาออฟเวเลอร์เต้นชาเล้น

ประกาศผล

ประกาศผล อารี นาออฟ เวเลอร์ เต้นชา เล้นประ กาศผลผู้ชนะการประกวดเต้น ประกาศผล

ประกาศผล ออกกำ ลังกาย สไตล์ อีสปอร์ต ประกาศ ผลผู้ ชนะแคม เปญ เวที ออนไลน์ ประกวด เต้นออก กำลัง กายสไตล์ อีสปอร์ต ส่งเสริม สุขภาพ ดีต้าน ภัยโค วิด-19 โดย

การีนา และ การกี ฬาแห่ง ประเทศ ไทย ปิดม่าน เวที ไปอย่าง สวยงาม พร้อมเสียง ตอบรับ อย่างล้นหลาม สำหรับ กิจกรรม การประ กวดเต้น ออกกำ ลังกาย แบบออน ไลน์ครั้ง แรก

ใน ประเทศ ไทย เปิดบัฟ ท่าเต้น โชว์เน้นๆ สเต็ปสายย่อ แคมเปญ ความร่วม มือระหว่าง การีนา ผู้ให้ บริการ เกมออน ไลน์และ แพลตฟอร์ม การสื่อ สารชั้น นำ และ การกี ฬาแห่ง ประเทศ ไทย

ซึ่งชวน เยาวชน คนรุ่น ใหม่ทั่ว ประเทศ พร้อมด้วย สมาชิก ในครอบครัว อยู่บ้าน เต้นออกกำลังกายง่ายๆ อย่างสร้างสรรค์ ตาม จากตัวละครในเกม โมบ้า บนมือถือ แบล็ค เดเซิร์ต

ยอดนิยมอย่าง อาร์โอวี เพื่อสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟ้น พร้อมตอบ สนองน โยบาย ของภาค รัฐจาก วิกฤตการณ์

โรคระ บาด โค วิค19 อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ในสไตล์ อีสปอร์ต ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

ประกาศผล

เปิดเผยว่า “การกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะเป็นศูนย์กลาง ในการส่งเสริมพัฒนา

และประสานงานเกี่ยวกับกีฬา พร้อมการให้คำแนะนำช่วยเหลือและร่วมมือในการจัดและดำเนินกิจกรรมกีฬา ที่ผ่านมาได้มีการฟื้นฟูและเยียวยาด้านกีฬาจากผลการแพร่ระ

บาดของ โควิค19 อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับรัฐบาลตามมาตรการ ‘อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ’ การกีฬาแห่งประเทศไทย จึงได้ผสาน

ความร่วมมือกับ การีนา จัดกิจ กรรม ครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็น การรณ รงค์ให้ ประชา ชนทั่ว ประเทศ โดยเฉพาะ เยาวชน รุ่นใหม่ อยู่บ้าน ใช้เว ลาว่าง ร่วมกับ ครอบครัว ผ่านกิจ กรรมสัน ทนาการ

และ เพื่อสุข ภาพด้วย วิถีแบบ อีสปอร์ต ซึ่งได้ การตอบ รับที่ ดีทั้ง ในแง่ จำนวน คลิปที่ ส่งเข้า ประกวด และการเข้าชมผ่านช่องทาง ต่างๆ ของกิจกรรม ซึ่งถือว่าบรรลุ ข่าวเกมใหม่

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้” กิจกรรม ได้เปิดให้ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ 13 – 26 เมษายน 2563 ผ่านทางเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม

และ ติ้๊กต็อก ของ การีน่าอาโอวีไทยแลนด์ และได้เปิดโหวตรางวัลขวัญใจประชาชน ผ่านทาง เฟซบุ๊ก เมื่อวันที่ 27 – 29 เมษายน 2563 อีกด้วย ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจ

ร่วมส่งคลิปเข้าประกวดมากมายหลายช่วงอายุ ทั้งเยาวชนเด็กรุ่นใหม่ ไปจนถึงคนวัยทำงานและผู้ปกครองที่เข้ามาร่วมเต้น ด้วย ทั้งนี้มีผู้สนใจ เข้าชมคลิปผ่านทุก

ช่องทางกว่า 20.6 ล้านครั้ง สำหรับเกณฑ์การตัดสินพิจารณาจากความสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด การส่งเสริม ความคิดสร้างสรรค์ และเทคนิค โดยผลการประกวด