เกมจากการีนา ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เดินหน้าเฟ้นหาดาวรุ่ง

เกมจากการีนา

เกมจากการีนา ยังคงเดินหน้าสานต่อพันธกิจเสริมทัพนักกีฬาอีสปอร์ต เกมจากการีนา

เกมจากการีนา และผู้เล่นระดับอาชีพในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง สำหรับ เกม อารีนาออฟเวเลอร์ จาก การี นาผู้ให้บริการเกมออนไลน์และแพลตฟอร์มการสื่อสารชั้นนำโดย

จับมือพันธมิตรด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโปรแกรม “อาร์โอวีเวอร์เลอร์ทัวนาเม้น 2020” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งเป็นรายการแข่งขันที่เปิดโอกาสให้กับ

นักแข่งมือสมัครเล่นจากทั่วประเทศ ที่มีความสามารถ ชื่นชอบ วงการเกม และมีความ ใฝ่ฝันอยาก เดินสู่เส้น ทางสาย อีสปอร์ต ทั้งนักแข่งมืออาชีพ ในโปรลีก และนักกี ฬาอีสปอร์ต ได้มาลง

สนามประ ชันฝีมือ โชว์ศัก ยภาพ สัมผัสประ สบการณ์การ แข่งขันที่ เป็นมาตรฐาน ระดับสากล ล่าสุดได้ ประกาศผล ทีมชนะเลิศ สุดยอดทีม ที่แข็ง แกร่งที่สุดจาก ม็อดสำหรับเปลี่ยน

จำนวนทีมที่ สมัครเข้าร่วม แข่งขัน ทั้งหมดกว่า 2,000 ทีม ได้แก่ “ทีมTamhaKwamFun” คว้าแชมป์ในปีที่ 4 ไปครอง พร้อมรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

และเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,000,000 บาท อาร์โอวี เวอร์เลอร์ ทัวนาเม้น เปิดฉากการแข่งขันขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2560 โดยความร่วมมือ ระหว่างเกม ออนไลน์ยอด นิยม

เกมจากการีนา

ใน ประเทศไทยอย่าง อาร์โอวี และ วิทยาลัย ครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์เอ็น เตอร์เทน

เมนต์เทค โนโลยี มหาวิท ยาลัยธุร กิจบัณฑิตย์ สถาบัน อุดมศึก ษาชั้นนำ ที่เปิดการ สอนในหลัก สูตรเกี่ยว กับอุตสาห กรรมเกม โดยเฉพาะ ทั้งในระ ดับปริญ ญาตรีและ ปริญญา

โท ซึ่งมี วัตถุประ สงค์ในการ จัดการแข่งขัน เพื่อเปิด พื้นที่และ ขยายโอ กาสออก ไปในวง กว้างให้นัก แข่งมือสมัคร เล่นและ บุคคล ทั่วไป ที่มีความ สนใจใน วงการเกมและ

กีฬาอีสปอร์ต ได้เข้า ร่วมแข่งขัน พร้อมใช้ เป็นเวที ในการแสดง ความสามารถ และเก็บเกี่ยว ประสบการณ์ที่มีมาตรฐานระดับสากล และนำไปพัฒนาต่อยอดสู่ความเป็นมืออาชีพ

ในอนาคต นอกจากนี้ยังมุ่งหวังที่จะสนับสนุนให้เกิดการผลิตนักกีฬาอีสปอร์ตและผู้เล่นระดับอาชีพที่จะมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย

ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นอีกด้วย สำหรับรางวัลการแข่งขันที่ทีมชนะเลิศจะได้รับ ได้แก่ ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท จากวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์แอนด์เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,000,000 บาท ทั้งนี้ การแข่งขัน ได้ถูกจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปี 2562 โดยใช้ชื่อว่า ข่าวเกมใหม่

อาร์โอวีเวอร์เลอร์ทัวนาเม้น ซีซัน 1, อาร์โอวีเวอร์เลอร์ทัวนาเม้น ซีซัน 2 และ อาร์โอวีเวอร์เลอร์ทัวนาเม้น ซีซัน 3 ตามลำดับ ซึ่งตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ได้รับความ สนใจจาก เยาวชน

และ บุคคล ทั่วไป สมัครเข้า ร่วมแข่ง ขันมากกว่า 2,000 ทีมต่อปี และล่า สุดราย การแข่งขัน ปีที่ 4 ยังคงได้ รับความ สนใจและ มีทีมสมัคร เข้าร่วม แข่งขันจาก ทั่วประเทศ

อย่างล้น หลามเช่น เคย ซึ่งได้ ประกาศผล ทีมชนะ เลิศสุดยอด ทีมที่แข็ง แกร่งที่สุดจากจำนวนทีมที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดมากกว่า 2,000 ทีมได้แก่ “ทีมTamhaKwam Fun” โดยเป็นการรวมกลุ่มของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักและชื่นชอบกีฬาอีสปอร์ต ร่วมกันฝึกฝนและพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จในที่สุด สมาชิกในทีมประกอบด้วย นายศิวพงษ์ บุญทรง,

นายศุภวิชญ์ แดงอุไร, นายธนธัช สุรฉัตรกุล, นายอรุโณชา นาทนิยุต, นายวรสิทธิ์ กนกเทศ และนายเจษฎาพันธ์ ศิริพัฒนะตน คว้าแชมป์ปีที่ 4 ไปครองรับรางวัลทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโทวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์แอนด์เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์รวมมูลค่า1,800,000 บาทเงินรางวัล 50,000 บาทและคูปองในเกม 30,000 คูปองและสิทธิ์เข้าแข่งขัน 1 ในครั้งต่อไป